Arina Hashimoto giả làm hạt thóc cho anh bạn thân thịt