Đưa đồng nghiệp nam về nhà tăng ca và cái kết tê bướm