Em nó nói không muốn nhưng cứ nằm im thôi các ông ạ